Korzika Travel hero image

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Korzika Travel, c.k. podľa § 19 a nasl. zákonač. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon oochrane osobných údajov“) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a RadyEÚ č. 2016/679 o ochrane fyzickýchosôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchtoúdajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej lenako „Nariadenie GDPR“)

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobnýchúdajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom osobných údajov je KorzikaTravel, pričom všetky práva a povinnosti Korzika Travel ako prevádzkovateľa, ako aj dotknutej osobysú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov vsúlade s Nariadením GDPR, ktoré prevádzkovateľdôsledne dodržiava.

Kontaktné údaje:

E-mail: info@korzikatravel.sk
Telefónne číslo: +421 902315698
Korzika Travel má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadnespracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môže cestujúci ako dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť, ato písomne na adrese Nová 37, 96301 Krupina alebo elektronicky na adrese: info@korzikatravel.sk

2. Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy o zájazde, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje Korzika Travel ako prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký jenevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o údaje súvisiace s totožnosťou a kontaktné údaje t.j. titul,meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo a sken cestovného dokladu, e-mail a telefónne číslo. Na marketingové účely Korzika Travel spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov: a) Základné identifikačne údaje – titul, meno, priezvisko a adresa bydliska;
b) Kontaktné údaje – e-mailová adresa a telefónne číslo;
c) Prípadne fotografie zachytených zážitkov zo zájazdu, ak budú vyhotovené;
d) Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s cestujúcim, napríklad pomocou e-mailu alebo SMS správ.

3. Zdroje osobných údajov

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 Korzika Travel získava priamo od cestujúceho akodotknutej osoby. V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od cestujúceho ako dotknutejosoby, zdrojom týchto osobných údajov je vo väčšine prípadov spolucestujúci alebo rodinnýpríslušník. Osobné údaje resp. niektorý z osobných údajov sa uvádza pri vyplnení kontaktného formulára, v zmluve o zájazde, prípadne na ďalších miestach v online prostredí alebo ďalšíchdokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov aevidencií, napríklad z obchodného registra alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoréich boli oprávnené Korzika Travel ako prevádzkovateľovi poskytnúť.

4. Účel spracúvania

Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností Korzika Travel akoprevádzkovateľa, oprávneným záujmom Korzika Travel ako prevádzkovateľa alebo podľa osobitnéhopredpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel spracúvania súvisínajmä s nasledujúcimi činnosťami:

 • a. uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o zájazde, vrátane starostlivosti oklientov napr. v rámciklientskeho portálu;
 • b. zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde;
 • c. uzatváranie poistných zmlúv;
 • d. plnenie zmluvných povinností v súvislosti so zabezpečením víz;
 • e. spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva;
 • f. spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zpracovnoprávneho vzťahu;
 • g. evidencia a archivovanie;
 • h. riešenie prípadných reklamácií a aktívnych a pasívnych súdnych sporov;
 • i. výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelomuvedeného spracúvaniaje ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách Korzika Travel, prípadne o ponukách a službách obchodných partnerov Korzika Travel, pričomuvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

 • a. ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže Prevádzkovateľ poskytovať elektronickou formou,najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo alebo aplikáciu, ako aj prostredníctvom klientskej zóny; poštou, telefonicky a pod.
 • b. automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane využívania aplikácií pre účely remarketingu,retargetingu a segmentovania užívateľov s cieľom prispôsobiť ponukuindividuálnym potrebám;
 • c. prieskumy spokojnosti s využívanými produktmi a službami;

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby Korzika Travel ako prevádzkovateľ mohol zasielať individuálne ponuky produktov a služieb, pričom bez takto poskytnutého súhlasu Korzika Travel ako prevádzkovateľ nie je oprávnený predmetné služby zabezpečiť.

5. Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy o zájazde, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Korzika Travel ako prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľských súťaží a pod). Ak cestujúci odmietne poskytnúť osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností Korzika Travel ako prevádzkovateľa alebo na základe zákona, Korzika Travel nie je povinný uzatvoriť zmluvu o zájazde resp. poistnú zmluvu, ani poskytovať žiadne ďalšie služby.

6. Doba spracúvania a uchovávania osobných údajov

Korzika Travel je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený. Súhlas je udelený Korzika Travel na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu. Ak dotknutá osoba nie je, ani sa nestane klientom Korzika Travel, súhlas bude vplatnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu odvolania súhlasu. Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

7. Prístup k osobným údajom a kategórie príjemcov osobných údajov

Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem Korzika Travel a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných Korzika Travel sa jedná o nie veľmi široký okruh sprostredkovateľov, pričom dochádza k prenosu osobných údajov i do tretích krajín, zväčša krajín cieľových destinácií a tranzitných v zmysle uzatvorenej zmluvy o zájazde. Nižšie sú uvedené jednotlivé kategórie sprostredkovateľov:

 • poskytovatelia ubytovacích zariadení;
 • letecké spoločnosti;
 • prepravné spoločnosti;
 • spolupracujúce agentúry;
 • poskytovatelia IT služieb;
 • poskytovatelia účtovných služieb;
 • advokátske kancelárie;
 • orgány verejnej moci;

8. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:

 • právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Korzika Travel poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže Korzika Travel túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Korzika Travel je povinný dotknutú osobu informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Voči Korzika Travel si môže cestujúci ako dotknutá osoba svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla Korzika Travel, Nová 37, 96301 Krupina alebo elektronickými prostriedkami na adrese: info@korzikatravel.sk

9. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu info@korzikatravel.sk, s uvedením osobných údajov dotknutej osoby minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželá, aby Korzika Travel spracúval osobné údaje (prípadne ak by dotknutá osoba mala záujem dostávať iba vybrané ponuky, je potrebné uviesť, o aké ponuky má záujem, aby Korzika Travel mohol požiadavke vyhovieť).

V prípade, ak má cestujúci ako dotknutá osoba akékoľvek otázky alebo pripomienky k spracúvaniu osobných údajov,môže Korzika Travel kontaktovať prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: info@korzikatravel.sk.

Aktuálne znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Vám kdispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

Aktuálne znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenieo ochrane údajov) je Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK